โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ